ALLMÄNNA VILLKOR

För uthyrning av TENS Apparater.

1       TILLÄMPLIGHET

1.1  Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av TENS Apparater och liknande samt tjänster som Uthyraren tillhandahåller Kunden.

2       HYRESOBJEKT

2.1  Kunden förhyr av Uthyraren det TENS paket som innehåller en TENS apparat med tillbehörsutrustning. Den förhyrda egendomen kallas för Hyresobjektet.

2.2  Hyresobjektet är och förblir Uthyrarens egendom. Hyresobjektet är lös egendom och får inte nyttjas på sådant sätt som innebär att Uthyrarens ägande riskerar att upphöra eller på annat sätt belastas. Hyresobjektet får t ex inte pantsättas eller sammanfogas med fast egendom. Kunden förbinder sig att inte nyttja eller disponera över Hyresobjektet i strid med dessa allmänna villkor.

2.3  Uthyraren skall tillhandahålla instruktioner för handhavande, tillsyn och skötsel av Hyresobjektet.

3       SÄKERHET

3.1 Personer med elektroniska implantat såsom pacemaker och intrakardiell defibrillator bör inte behandlas med TENS och har inte rätt att hyra ett TENS paket. 

3.2 Gravida kvinnor bör inte behandlas med TENS under de första 12 veckorna av graviditeten. 

3.3 Kunden anvarar för att TENS apparaten används enligt instruktioner och på ett korrekt sätt. Uthyraren ansvarar inte för de följder som kan uppstå om Kunden använder TENS apparaten och dess elektroder på ett felaktigt sätt.

4       LEVERANS OCH RETUR/ÅTERLÄMNING

4.1  Hyresobjektet skickas med Postnord ca 14 dagar innan planerat förlossningsdatum. Förlossningsdatum ska anges vid bokning. Vid bokning senare än 14 dagar innan beräknat förlossningsdatum så skickas Tens apparaten så snart som möjligt. Vid hyra under foglossning så skickas Tens apparaten inom 3 arbetsdagar. Vid bokning kortare tid än 14 dagar innan beräknat förlossningsdatum så skickas bokad Tens så snart som möjligt. Normalt inom 1-3 arbetsdagar. Vid mottagande av hyrd Tens apparat så är den hyrande parten skyldig att snarast öppna förpackningen och kontrollera så att Tens apparaten inte har skadats under frakten. Vid skada ska detta anmälas snarast till info@hyrtens.se så skickas en ersättnings apparat. Den trasiga apparaten skickas tillbaka till hyrtens genom att använda den returfraktsedel som finns i förpackningen med en lapp att den är trasig. Anmälan ska göras inom 3 dagar från dess att man emottar Tens apparaten så att uthyraren har tid att skicka en ersättnings Tens. 

4.2  Vid retur används returfraktsedel (portot är förbetalat) som finns i förpackningen. Retur ska ske senast 14 dagar efter planerad förlossning. Om denna tid överskrids så ska kunden informera uthyraren på info@hyrtens.se som då förlänger hyresperioden med upp till 10 dagar utan extra kostnad. Efter det så kommer en ny hyresperiod att debiteras. 

4.3  Då Kunden returnerar Hyresobjektet till Uthyraren skall Hyresobjektet vara väl rengjort och i motsvarande skick, som vid hyrestidens början, dock med beaktande av normalt slitage. Elektroderna behöver inte returneras då de inte återanvänds. Om så inte är fallet äger Uthyraren på Kundens bekostnad vidtaga nödvändig rengöring och/eller reparation.

5       HYRESTID

5.1  Hyrestiden börjar löpa fr o m den dag Kunden erhåller leverans av  Hyresobjektet.

5.2  Om inte annat avtalats löper hyrestiden till dess att Kunden returnerat Hyres- objektet till Uthyraren. Kunden har ansvar för Hyresobjektet till dess det har lämnats till Postnord för retur.

5.3  På sätt anges i punkt 11 nedan äger part säga upp Hyreskontraktet till förtida upphörande om motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte vidtar rättelse. Uppsägs Hyreskontraktet till förtida upphörande av Uthyraren upphör hyrestiden omedelbart att löpa och därmed Kundens rätt att nyttja Hyresobjektet.

6       HYRA OCH ANNAN ERSÄTTNING

6.1  Hyra utgår under hyrestiden, om inte annat avtalats, med belopp enligt Uthyrarens prislista, vartill kommer mervärdesskatt och eventuella andra skatter eller avgifter. Minimihyra utgår på sätt anges i Uthyrarens prislista.

6.2  För rengöring och/eller reparation av Hyresobjektet utgår särskild ersättning.

7       SKÖTSEL

7.1  Vid hyrestidens början och innan Hyresobjektet tas i drift skall Kunden noggrant undersöka och kontrollera Hyresobjektet. Har Kunden några anmärkningar mot Hyresobjektet skall dessa omedelbart skriftligen meddelas Uthyraren.

7.2  Hyresobjektet skall väl vårdas. Kunden svarar för alla reparationer som erfordras på grund av skador eller fel, som inträffar under hyrestiden och som inte är att hänföra till normalt slitage. Reparationer eller ändringar av Hyresobjektet får inte utföras av Kunden. Uppkommer behov av reparation eller annan åtgärd skall detta omedelbart skriftligen meddelas till Uthyraren info@hyrtens.se.

7.3  Hyresobjektet får inte utan Uthyrarens skriftliga medgivande flyttas utanför Sverige. Hyresobjektet får inte heller utan Uthyrarens skriftliga medgivande, på sätt också ovan angivits i punkt 6.2, hyras ut till annan eller användas på sätt som strider mot Hyreskontraktet eller dessa villkor.

8      ANSVAR

8.1  Uthyraren svarar för skador till följd av normalt slitage av Hyresobjektet.

8.2  Kunden ansvarar under hyrestiden för förlust av Hyresobjektet samt för skador på Hyresobjektet, som inte är att hänföra till normalt slitage. Förkommer eller skadas Hyresobjektet skall Kunden omedelbart skriftligen meddela detta till Uthyraren på info@hyrtens.se. Kunden uppmanas att kontrollera Tens apparaten när man emottar den så att den fungerar.

8.3  Kunden har, på sätt ovan angivits, att svara för kostnaderna för reparation av skador på Hyresobjektet, vilka inte är att hänföra till normalt slitage. Vid förlust av Hyresobjektet eller om Hyresobjektet skadas i sådan omfattning att det inte kan repareras har Kunden att utge ersättning till Uthyraren med belopp motsvarande Hyresobjektets återanskaffningsvärde. För närvarande 1200 SEK inkl moms.

8.4  Kunden ansvarar för varje skada som Hyresobjektet under hyrestiden kan tillfoga person eller egendom. Kunden förbinder sig att hålla Uthyraren skadeslös för varje ersättningsskyldighet, som på grund av sådan skada kan riktas mot Uthyraren i dennes egenskap av ägare till Hyresobjektet.

8.5  Uthyraren ansvarar inte i något fall för direkta och/eller indirekta skador som uppkommit.

9      FÖRTIDA UPPSÄGNING

9.1  Part äger rätt att säga upp Hyreskontraktet till omedelbart upphörande för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte omedelbart vidtar rättelse.

9.2  Uppsäger Uthyraren Hyreskontraktet till omedelbart upphörande enligt vad som ovan angivits i punkt 11.1 upphör omedelbart hyrestiden och Kundens rätt att nyttja Hyresobjektet. Skyldighet inträder också för Kunden att omedelbart återlämna Hyresobjektet till Uthyraren

10      FORCE MAJEURE

10.1  För det fall Uthyraren förhindras att fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden på grund av omständighet som Uthyraren inte kunnat råda över såsom arbets- konflikt, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller liknande samt fel eller försening av leveranser från underleverantör på grund av angivna omständigheter, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för fullgörande av Uthyrarens åtaganden samt befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.

Leveransvillkor*

Normal leveranstid är cirka 3 dagar eller 2 veckor innan angivet planerat förlossningsdatum.

Vi skickar beställningar med Postnord. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.

Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss. Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 1 mån., brev 14 dgr),

Fraktkostnaden för en beställning debiteras efter den faktiska vikten - detta sker automatiskt i webbutiken och kostnaden för frakten redovisas i kassan. 

Ångerrätt/Reklamation*

Vid retur använd den returfraktsedel som medföljer. Avbokning av bokad TENS paket ska göras senast 20 dagar innan av kunden angivit beräknat förlossningsdatum. Avbokningar som görs senare kommer att debiteras som en full hyres period. Vid fel på apparaten eller elektroderna meddelas Hyrtens snarast på info@hyrtens.se så skickas ett nytt TENS paket. 

Köpta produkter har en ångerrätt på 10 dagar. Detta gäller endast obrutna förpackningar.

 

Behandling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx Sverige AB.

Personuppgifter PayEx behandlar

a) Uppgifter som du själv lämnar till oss: såsom namn, personnummer, kundnummer, fakturanummer, adress, e-postadress, telefonnummer, ip-nummer och webbadress.

b) Uppgifter som behandlas när du använder tjänsterna PayEx Faktura eller PayEx Konto:

Transaktionsuppgifter, betalnings- och orderinformation, uppgifter om sända avier och krav och andra åtgärder som vidtagits med anledning av avtalet, uppgifter om eventuella reklamationer och andra kontakter som PayEx haft med Kontohavaren eller annan behörig gällande kontot eller fordran som avtalet omfattar.

c) Uppgifter från andra källor: ekonomisk information, exempelvis inkomstuppgift och information om betalningsanmärkningar som behövs för kreditprövning och för beslut om lämpliga inkassoåtgärder i de fall betalning inte sker som överenskommet.

I syfte att hålla dina adressuppgifter aktuella kommer uppgifter om din folkbokföringsadress uppdateras löpande gentemot statens person- och adressregister, SPAR. Vid kreditprövning behöver PayEx inhämta information om dig från bolag inom Swedbank/PayEx-koncernen och i förekommande fall från externa kreditupplysningsföretag såsom UC. Vidare kan PayEx i vissa fall behöva genomföra kundkontroller som ett led i arbetet kring motverkan av penningtvätt och terroristfinansiering, t.ex. genom kontroll gentemot s.k. sanktionslistor.

Ändamål med behandlingen

PayEx behandlar personuppgifter för att kunna identifiera och kreditpröva kunderna och för att PayEx ska kunna fullfölja avtalet med kunden och tillvarata sin rätt, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att bättre kunna värdera risker och undvika bedrägerier, missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst få ett bättre beslutsstöd vid inkasso och för att utveckla PayEx produkter och tjänster.

Marknadsföring

Dina personuppgifter kan komma att behandlas i marknadsföringssyfte, tex i syfte att kunna lämna information till dig (per brev, e-post eller på annat sätt) om vilka tjänster som erbjuds av PayEx eller någon av PayEx godkänd samarbetspartner. Du kan när som helst motsätta dig sådan behandling genom att sända ett e-postmeddelande till dpo@payex.com eller annan adress som PayEx anvisar.

Överföring av personuppgifter

Uppgifterna kan lämnas ut till personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifterna på uppdrag av PayEx. I dessa fall har PayEx ingått personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträdet och biträdet får inte behandla personuppgifterna för några andra ändamål än att leverera tjänsten till PayEx. Vidare kan personuppgifterna lämnas ut till domstol eller myndighet som har rätt till uppgifterna enligt lag.

I vissa fall kan PayEx också komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom PayEx-koncernen eller till Swedbank.

Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser eller kreditmissbruk kan av PayEx komma att lämnas till kreditupplysningsföretag i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). Bland annat lämnas uppgifter om krediten till UC:s kreditregister*.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen samt för att uppfylla PayEx legala förpliktelser (tex bokföringslagstiftningen).

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att inkomma med en begäran om registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter PayEx har registrerat om dig. Vänd dig i sådant fall till PayEx på den adress som anges nedan. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från PayEx (se även ovan under Marknadsföring) eller om du vill att PayEx ska rätta felaktiga uppgifter alternativt radera uppgifter. PayEx kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på behandling och lagring, som exempelvis bokföringsregler eller penningtvättsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel vid obetalda skulder. 

PayEx har utsett ett Dataskyddsombud som du enklast når på dpo@payex.com.

Adress: PayEx Sverige AB, Att. Dataskyddsombudet, 621 88 Visby eller dpo@payex.com

Du har också alltid rätt att vända dig till Datainspektionen vid klagomål avseende personuppgiftshanteringen. 

För mer information om hur PayEx behandlar dina personuppgifter, se www.payex.se/dataskydd

*Om Kreditregistret

De krediter som ingår i registret är blanco-, borgens-, avbetalnings- och kontokrediter samt bolån som lämnats av banker och kreditmarknadsbolag (finansbolag). UC redovisar utnyttjade och beviljade krediter samt antal krediter och kreditgivare. Uppgifterna är endast tillgängliga för banker och kreditmarknadsbolag som själva rapporterar in dessa uppgifter.

Information om kreditprövning

Kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post.

Information om överlåtelse

”Fordran kommer att överlåtas till PayEx Sverige AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx på det konto som PayEx anvisar”.

Betalnings- och Leveransvillkor Faktura

Leveransvillkor

Leverans sker till din folkbokföringsadress. Fakturan skickas alltid till din folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor

Faktureringsavgift tas ut med följande belopp: 0 kr

Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande referensränta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna”.

 

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).

SMS-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

Tvist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst som nås på info@hyrtens.se. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

Tryggt för dig och din baby

TENS-apparaten kan du använda hemma under det första skedet av värkarbetet när förlossningen sätter igång och sedan fortsätta under hela förlossningen.

 

”Praktisk och smidig hyrtjänst där tensapparaten levererades med enkla och tydliga instruktioner.  Jag var jättenöjd med tensapparaten som jag använde som enda smärtlindring under hela öppningsskedet. Utöver bra smärtlindring gav den också en känsla av kontroll när jag kunde styra intensiteten under förlossningsprocessen. Jag rekommenderar alla att prova tens som smärtlindring!”

- Caroline 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen