Hyr Tens apparat hyrtens.se

 

TENS Instruktion Cefar Femina

 

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

 

 

 1. INTRODUKTION

Grattis till valet av CEFAR FEMINA, den nya stimulatorn som är specialkonstruerad för gravida kvinnor! Du kananvända CEFAR FEMINA före, under och efter förlossningen. CEFAR FEMINA hjälper dig att ta hand om dig självunder den här viktiga delen av livet.

Cefar Medical AB har varit medicinsk leverantör av professionella TENS smärtlindrande produkter i över 30 år. TENSär en välkänd metod, baserad på klinisk forskning, och används av medicinskt utbildad personal över hela världen.CEFAR FEMINA ger smärtlindning under graviditeten, förlossningen och tiden efteråt, på ett säkert och naturligt sätt.

ytterligare information om TENS, EMS och CEFAR-produkter hittar du  vår webbplats: www.cefar.se.

 

 

 104

 

 1. MEDICINSK BAKGRUND

TENS

TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) är kliniskt testad och används dagligen av elitidrottare, sjuk- gymnaster och annanvårdpersonal över hela världen. Det är en säker behandlingsmetod som, till skillnad från smärtstillande medel och annan smärtlindring, inte har några biverkningar för dig eller barnet du väntar.

Din kropp har ett eget smärtlindringssystem. TENS aktiverar nervsystemets smärtstillande mekanismer. Elektriska impulser frånelektroder som placeras på huden över eller nära det smärtande området stimu- lerar nerverna för att blockera smärtsignalerna tillhjärnan så att smärtan inte uppfattas. TENS stimulerar också frigörandet av endorfiner, kroppens naturliga smärtlindrare. TENSbehandlar inte alltid orsaken till smärtan, konsultera läkare om smärtan kvarstår.

 

EMS

Normal muskelaktivitet styrs av det centrala och perifera nervsystemet som överför elektriska signaler till musklerna. EMS (elektriskmuskelstimulering) fungerar på ett liknande sätt, men använder en extern källa (stimulatorn) med elektroder fastsatta på huden föröverföring av elektriska impulser till kroppen.

Impulserna stimulerar nerverna  att de sänder signaler till en specifik muskel, vilken reagerar med kon- traktioner, precis som vid normal muskelaktivitet.

Stimuleringen ökar även blodcirkulationen och är därför en idealisk metod för spända muskler och svullna ben. Den ökadeblodcirkulationen hjälper musklerna att slappna av och förbättrar bortforslingen av över- flödig vätska från fötter och ben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 105

 

 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
 • Kontrollera utrustningen före användning.
 • Stimulatorn får endast användas  det sätt som anges i denna bruksanvisning.
 • Endast Cefar-tillbehör bör användas tillsammans med stimulatorn.

VARNING!

 • personer med elektroniska implantat, som till exempel pacemaker och intrakardiell defibrillator, ska inte behandlas medTENS.
 • Gravida kvinnor ska inte behandlas med TENS under de första 12 veckorna.
 • Stimulera aldrig  framsidan eller sidan av halsen, nära glomus carotis och carotiskärlen  blodtrycksfall kan uppstå.
 • Stimulering ska ej ske samtidigt som patienten är kopplad till kirurgiska diatermiapparater,  detta kan orsaka

 

 106
 

brännskador  huden under elektroderna samt förstöra stimulatorn.

 

 • Använd inte stimulatorn i närheten av medicintekniska kortvågs- eller mikrovågsapparater eftersom stimulatorns uteffekt kan påverkas.
 • Förvara stimulatorn oåtkomligt för barn.

FÖRSIKTIGHET!

 • Stimulera med försiktighet vid behandling av angina pectoris.
 • Elektroderna får endast placeras på frisk hud. Undvik hudirritation genom att se till att kontakten är god mellan elektroderoch hud.
 • Under graviditet, placera inte ett elektrodpar direkt över livmodern,  att strömmen leds över magen. Inga rapporter påvisar detta, men teoretiskt sett kan strömmen påverka barnets hjärta.
 • Om hudirritation skulle uppträda bör behandlingen tillfälligt avbrytas. Om besvären kvarstår, kontakta den för behan- dlingenansvarige ordinatören. Överkänslighet kan i enstaka fall uppstå mot tejp och gel. problemet försvinner van- ligtvis när tejpen eller gelen byts ut mot en annan sort.
 • Använd inte elektroder med en yta som understiger 6 cm2 eftersom det finns risk för brännskada. Alla Cefars elektroder uppfyller detta krav. Försiktighet bör alltid iakttas vid strömtätheter över 2 mA/cm2.
 • Var försiktig vid användning av elektroterapi samtidigt som patienten är ansluten till övervakningsutrustning med elektroderpå kroppen. Stimuleringen kan störa signalerna till övervakningsutrustningen.
 • Öppna aldrig batteriluckan under stimulering för att undvika en elektrisk stöt.
 • Stäng av stimuleringen innan elektroderna tas bort från huden. Om en elektrod skulle falla av, stäng av stimuleringen innan duplockar upp den. Det är obehagligt men ofarligt att få elektrisk stimulering genom fingrarna.
 • Iaktta försiktighet vid stimulering i omedelbar närhet av påslagna mobiltelefoner eftersom stimulatorns uteffekt kan påverkas.
 • Iaktta försiktighet om stimulatorn används under bilkörning, oavsiktliga förändringar av stimuleringen kan göra att fokus tasfrån bilkörningen och en farlig situation kan uppstå.

 

 1. ÖVERSIKT/FUNKTIONSKNAPPAR

 

 

  1. PÅ/AV
 • Slår  och av stimulatorn.
 • Stimulatorn kan slås av även när knapplåset är aktiverat. Kan när som helst användas för attstänga av stimuleringen.
  1. ÖKA (vänster och höger kanal)
 • Ökar amplituden (stimuleringens intensitet).

Tryck och håll knappen intryckt för att öka amplituden kontinuerligt.

Obs! Öka alltid amplituden försiktigt.

1      · Ökar antalet minuter vid inställning av timer (höger knapp).

 1.      3. MINSKA (vänster och höger kanal)
  • Minskar amplituden (stimuleringens intensitet).

Tryck och håll knappen intryckt för att minska amplitu-

 1.  

3

 
den kontinuerligt.

 

  • Inaktiverar knapplåset.
  • Minskar antalet minuter vid inställning av timer (höger knapp).
 1. 5     . PROGRAM
  • Väljer program 1–5.
  • pausar pågående program.
5. TIMER
  • Startar timerinställningen.
6     6. HANDOMKOPPLARE

· Vid användningen av handomkopplaren växlar ampli- tuden mellan basstimulering och intensivstimulering i program 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 107

 

4. ÖVERSIKT/DISPLAYSYMBOLER

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 108

 

 1. BRUTEN STRÖMKRETS

Bruten strömkrets. Orsaken till bruten strömkrets kan vara för hög resistans eller kabelbrott. Se kapitel FElSÖKNING.

 1. PAUS

pausat program.

 1. KNAPPLÅS

Aktiverat knapplås. Knapplåset aktiveras automatiskt om inga knappar används under 10 sekunder. Inaktivera knapplåsetgenom att trycka på vänster eller höger MINSKA-knapp.

 1. BATTERISTATUS

Tomma batterier. Denna symbol visas när batterierna nästan är slut.

 1. PROGRAMNUMMER

Valt programnummer.

 1. ÅTERSTÅENDE TID

Återstående tid av programmet i minuter och sekunder. Tidsangivelsen blinkar vid inställning av timern.

 1. STAPELDIAGRAM ÖVER AMPLITUD (vänster och höger kanal)

Vald amplitud visas i stapeldiagram.

 1. AMPLITUDNIVÅ (vänster och höger kanal)

Vald amplitud i mA.

 1. BASSTIMULERING/INTENSIV STIMULERING  PROGRAM 1

Indikation för basstimulering/intensiv stimulering i program 1. Den övre delen av symbolen blinkar vid intensiv stimulering och den nedre vid basstimulering.

KONTRAKTION/AKTIV VILA  PROGRAM 5

Indikation för kontraktion/aktiv vila i program 5. Den övre delen av symbolen blinkar vid muskelkontraktion och den nedre vid aktiv vila.

 

5. DRIFT

STEG-FÖR-STEG-ANVÄNDNING  PROGRAM 1 MED HANDOMKOPPLARE

program 1 är specialkonstruerat för att lindra smärta vid förlossning. Två olika amplitudnivåer ställs in, en för basstimulering (mellansammandragningarna) och en för intensiv stimulering (vid sammandragnin-

garna). Stimulatorn används tillsammans med en handomkopplare som gör att du enkelt kan växla mellan de två stimuleringsnivåerna.

 

 

 1. SÄTT I BATTERIERNA

Sätt i batterierna (se kapitel BATTERIByTE).

 

 

 

 

 

 1. FÄST ELEKTRODERNA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 109

 

 

                        

 

 

  1. Anslut elektroderna till kabeln.

 

 1. ANSLUT HANDOMKOPPLAREN
 

B. Fäst elektroderna  kroppen.

 

C. Anslut kabeln/kablarna till CEFAR FEMINA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. SÄTT  STIMULATORN

Tryck  PÅ/AV-knappen  . Knappen kan när som helst användas för att avbryta stimuleringen, även när knapplåset är aktiverat.

Stäng alltid av stimulatorn innan elektroderna tas bort från huden.

 

 

 

 

 1. VÄLJ PROGRAM 1

Tryck  PROGRAM-knappen displayen.

 

 

upprepade gånger tills p1 visas 

 

Obs! När ett program väljs måste amplituden vara inställd  00,0 mA för båda kanalerna.

För ytterligare information om program 1, se kapitel pROGRAMGUIDE.

 

 

 1. STARTA STIMULERINGEN
  1. Ställ in amplituden  basstimulering (mellan sammandragningarna).

Tryck  ÖKA-knappen  för varje kanal tills du uppnår en behaglig

 

 110
 

nivå  stimuleringen. Tryck och håll knappen intryckt för att öka

 

amplituden kontinuerligt.

Obs! Öka alltid amplituden försiktigt!

  1. Ställ in amplituden  intensiv stimulering (under sammandragningarna).

Tryck en gång  handomkopplaren. Symbolen för basstimulering/intensiv stimulering visas  displayen och den övredelen blinkar. Första gången du trycker på handomkopplaren är amplituden inställd på

basstimulering. Tryck  ÖKA-knappen  för varje kanal tills du uppnår en kraftig men uthärdlig stimulering.

Genom att trycka på handomkopplaren kan du nu snabbt växla mellan basstimulering mellan samman- dragningarnaoch intensiv stimulering när en sammandragning börjar. När sammandragningen avtar trycker du på handomkopplaren igen för att återgå till basstimulering.

Öka amplituden i takt med att värkarna tilltar och smärtan blir intensivare.

OBS! Du kan ställa in behandlingstiden med hjälp av timerfunktionen, se avsnitt TIMER.

 

 

 1. STÄNG AV STIMULERINGEN

Stäng av stimuleringen genom att trycka  MINSKA-knapparna  tills amplituden är 0,0 mA eller tryck på PÅ/AV-knappen  .

OBS! Om du använder program 1 utan handomkopplaren sker stimuleringen bara  en nivå, d.v.s. den amplitudnivå som ställs in med ÖKA-knappen  .

Ett automatiskt aktiverat knapplås förhindrar oavsiktliga ändringar under behandlingen. Knapplåset aktiveras om ingaknappar används under 10 sekunder. Tryck på någon av MINSKA-knapparna  för att inaktivera knapplåset.

Det senast använda programmet sparas när stimulatorn stängs av och är förvalt nästa gång som stimula- torn sätts på.

Stimulatorn stänger av sig efter fem minuters inaktivitet för att spara batterier.

 

STEG-FÖR-STEG-ANVÄNDNING  PROGRAM 2–5

 

 1. SÄTT I BATTERIERNA

Sätt i batterierna (se kapitel BATTERIByTE).

 

 

 

 

 

 1. FÄST ELEKTRODERNA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 111

 

 

 

 

 

 

  1. Anslut elektroderna till kabeln.
 

 

  1. Fäst elektroderna  kroppen.
 

 

  1. Anslut kabeln/kablarna till CEFAR FEMINA.

 

 

 

 

 1. SÄTT  STIMULATORN

Tryck  PÅ/AV-knappen  . Knappen kan när som helst användas för att avbryta stimuleringen, även när knapplåset är aktiverat.

Stäng alltid av stimulatorn innan elektroderna tas bort från huden.

 

 

 

 

 

 1. VÄLJ ETT PROGRAM (2–5)

Tryck  PROGRAM-knappen

du vill använda visas  displayen.

 

 

upprepade gånger tills det program

 

Obs! När programmen väljs måste amplituden vara inställd  00,0 mA för båda kanalerna.

För ytterligare information om programmen, se kapitel pROGRAMGUIDE.

 

 

 1. STARTA STIMULERINGEN

Tryck  ÖKA-knappen  för varje kanal tills du uppnår en bekväm nivå på stimuleringen. (se Rekommenderad intensitet i kapitel pROGRAMGUIDE.) Tryck och håll knappen intrycktför att öka amplituden kontinuerligt.

Obs! Öka alltid amplituden försiktigt!

 

 

Program 5: I det här programmet alternerar muskelkontraktioner med perioder av aktiv vila. Eftersom stimulering skeräven under aktiv vila måste du ställa in två olika amplitudnivåer. Ställ in amplituden för muskelkontraktioner när denövre delen av symbolen för kontraktion/aktiv vila blinkar och amplituden för aktiv vila när den nedre delen av symbolenblinkar.

 

Behandlingstiden är förinställd, men kan ändras med hjälp av timerfunktionen, se avsnitt TIMER.

Ett automatiskt aktiverat knapplås förhindrar oavsiktliga ändringar under behandlingen. Knapplåset aktiveras om ingaknappar används under 10 sekunder. Tryck på någon av MINSKA-knapparna  för att inaktivera knapplåset.

När programmet är avslutat blinkar Återstående tid ”00:00” i displayen.

 

 

 112
 

Det senast använda programmet sparas när stimulatorn stängs av och är förvalt nästa gång som stimula-

 

torn sätts på.

Stimulatorn stänger av sig efter fem minuters inaktivitet för att spara batterier.

 

 

TIMER

Behandlingstiden är förinställd  30 minuter, förutom för program 1 som inte har någon förinställd tids- gräns, menmed timerfunktionen kan du själv ställa in behandlingstiden för samtliga program. Du kan ändra tidsinställningen från”– –” till 60 minuter. Om du väljer att stanna på ”– –” fortsätter stimuleringen tills du stänger av den manuellt.

För att ställa in timern:

 1. Välj ett program och starta stimuleringen, se avsnitt STEG-FÖR-STEG-ANVÄNDNING.
 2. Tryck  TIMER-knappen  för att initiera timerfunktionen.
 3. Öka tiden genom att trycka  den högra ÖKA-knappen  . Tiden ökar med 1 minut varje gång du trycker knappen. Minska tiden genom att trycka  den högra MINSKA-knappen  . Tiden minskar med 1 minut varje gångdu trycker på knappen. Tidsangivelsen blinkar på displayen medan du ställer in timern.
 4. Tryck  TIMER-knappen  för att bekräfta timerinställningen.

 

 

PROGRAMPAUS

Du kan pausa programmen i upp till fem minuter. För att pausa ett program:

 1. Om knapplåset är aktiverat trycker du  någon av MINSKA-knapparna  för att inaktivera det.
 2. Tryck  PROGRAM-knappen        för att pausa programmet .

Starta stimuleringen  nytt genom att trycka  PROGRAM-knappen         .

Om stimuleringen pausas i mer än fem minuter stängs stimulatorn automatiskt av för att spara batterier.

 

6. BATTERIBYTE

En batterisymbol visas i displayen när batterierna börjar ta slut  . Du kan fortsätta behandlingen så länge stimulatorn fungerar somvanligt. När stimuleringen känns svagare än normalt eller om stimulatorn stängs av är det dags att byta batterier.

Om stimulatorn inte används under en längre tid (ca 3 månader) bör batterierna tas ut ur stimulatorn.

Stimulatorn drivs av antingen två icke laddningsbara 1,5 V AA-batterier eller två laddningsbara 1,2 V AA- batterier som laddas i enseparat batteriladdare.

Batteriernas livslängd beror  amplituden och antalet kanaler som är aktiverade när ett program körs. Om du till exempel använder enkanal för program 1 med en amplitud på 30 mA, håller de icke laddningsbara batterierna i cirka 11 timmar och de laddningsbara i 7 timmar.

OBS! Ha gärna extra batterier tillgängliga under förlossningen. Icke uppladdningsbara batterier kan vara ett bättre val eftersom de räcker längre än uppladdningsbara batterier.

 

 
 
 

 

 

 

BYTE AV BATTERIER

 1. Stäng av stimulatorn.
 2. Batterifacket finner du  stimulatorns baksida.
 3. Ta av batterilocket genom att skjuta det cirka 1 cm nedåt och sedan lyfta det uppåt.
 4. Ta ur batterierna.
 5. Sätt i de nya batterierna i batterifacket med polerna i rätt riktning (+ och –), se bild.
 6. Sätt tillbaka batterilocket.
 7. Släng de använda batterierna i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

OBS! Icke laddningsbara batterier får inte laddas  grund av explosionsrisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 113

 

 1. PROGRAMGUIDE

CEFAR FEMINA har fem förinställda program som är avsedda för att lindra smärta och andra besvär som du kan uppleva före,under och efter förlossningen. Den här programguiden hjälper dig att välja rätt program för dina olika behov under den här tiden. Denger också rekommendationer om elektrodplacering, kroppsställning, stimuleringens intensitet och behand- lingstid. För varjeprogram finns minst ett elektrodplaceringsnummer, som syftar på de föreslagna elektrodplaceringarna på manualens omslag.

 

 

PROGRAM 1

SMÄRTLINDRING  FÖRLOSSNING

Det här programmet är avsett för smärtlindring under förlossningen och används tillsammans med en handom- kopplare.

 

Det är viktigt att du ändrar elektrodernas placering om det smärtande området förflyttas allt eftersom förlossnin- gen fortskrider.

Elektrodplaceringsnummer: 1, 2, 3

 

PROGRAM 2

 

 114
 

Genom att använda CEFAR FEMINA under värkarbetet och

 
SMÄRTLINDRING  BÄCKEN, RYGG, NACKE

 

förlossningen kan du själv kontrollera smärtlindringen. Du kan röra dig fritt medan du använder den och den påverkar inte ditt medvetande. Medhandomkopplaren kan du snabbt växla mellan basstimulering (mellan sam- mandragningarna) och intensiv stimulering (under sam-mandragningarna). TENS är mest effektivt mot ryggsmär- tan under värkarbetets första stadium.

TENS ger säker och naturlig smärtlindring utan bieffek- ter för dig och ditt barn. Den kan användas som enda behandlingsform eller tillsammansmed andra typer av smärtlindring.

Rekommenderad intensitet

Basstimulering (mellan sammandragningarna): Öka amplituden gradvis tills du känner en distinkt men ändå behaglig stimulering.

Intensiv stimulering (under sammandragningarna): Öka amplituden gradvis tills du känner en kraftig stimulering som inte är smärtsam.

Rekommenderad behandlingstid

Efter dina behov.

Förinställd programtid

Det finns ingen förinställd tid för det här programmet.

Elektrodplacering

placera elektroderna över det smärtande området. pröva olika elektrodplaceringar tills stimuleringen täcker hela det smärtande området. Använd 2eller 4 elektroder beroende på var det gör ont och hur stort område du vill täcka.

Om du har ont  framsidan ska den ena elektroden placeras i ljumsken och den andra (på samma kabel) på utsidan av höften eller på ryggen.

placera inte elektroderna rakt över livmodern och anslut inte elektrodpar över buken.

 

 

Det här programmet kan användas närhelst du har ont i bäcken, rygg eller nacke/axlar under och efter gra- viditeten.

Den här typen av smärta är vanlig under graviditeten och beror på den ökade påfrestningen på kroppen och hormo- nella förändringar som mjukar upp ligament och leder.

TENS ger bevisad effektiv lindring av dessa smärtor och kan ibland räcka som enda behandling, men kan även användas som ett viktigtkomplement till andra behan- dlingsformer, till exempel fysisk träning.

Rekommenderad intensitet

Öka amplituden gradvis tills den vibrerande känslan är något starkare än smärtan utan att framkalla muskelkon- traktioner.

Rekommenderad behandlingstid

Varje behandling bör pågå i minst 30 minuter och kan upprepas varje gång du behöver smärtlindring.

Förinställd programtid

30 minuter.

Elektrodplacering

placera elektroderna över det smärtande området.

Elektrodplaceringsnummer: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

PROGRAM 3

MASSAGE

programmet kan användas för spänd muskulatur både under graviditeten och efter förlossningen.

En vanlig reaktion  stress och påfrestningar  krop- pen är muskelspänningar, ofta i rygg eller nacke/axlar. Sådana spänningar kan ökahos gravida och nyförlösta kvinnor.

 

Massageprogrammet framkallar muskelvibrationer som hjälper spända muskler att slappna av och för- bättrar blodcirkulationen i detbehandlade området.

Rekommenderad intensitet

Öka amplituden tills du får synliga muskelvibrationer.

Rekommenderad behandlingstid

Varje behandling bör pågå i minst 30 minuter och kan upprepas varje gång du behöver massage/muske- lavslappning.

Förinställd programtid

30 minuter.

Elektrodplacering

placera elektroderna över de spända musklerna.

Elektrodplaceringsnummer: 3, 5, 6, 7, 8, 9

 

PROGRAM 4

CIRKULATION  TRÖTTA BEN

Det här programmet kan användas för att

lindra trötta och svullna ben, ett vanligt problem under den senare delen av graviditeten.

Symptomen kan även uppstå om man står eller sitter i en och samma ställning under lång tid. Besvären beror ofta på minskad blodcirkulation.

Stimuleringen skapar en muskulär pumpande effekt som ökar cirkulationen i venerna och lymfsystemet, vilket främ- jar att avfallsprodukter ochöverflödig vätska transporte- ras bort från det behandlade området.

Rekommenderad intensitet

Öka amplituden tills du får synliga muskelvibrationer eller lätta kontraktioner.

Rekommenderad behandlingstid

programmet kan användas varje dag.

Förinställd programtid

30 minuter.

Elektrodplacering

Sitt eller ligg med benen i högläge under stimuleringen.

Elektrodplaceringsnummer: 10

 

PROGRAM 5

KOMMA I FORM

programmet kan användas för att komma i form efter förlossningen.

För att  kroppen i samma form som den var före gra- viditeten måste du göra övningar som stärker rygg-, buk- och bäckenbottenmuskulaturen.

Det här programmet framkallar muskelkontraktioner och hjälper dig att återfå muskelstyrka, smidighet och spänst. Använd det som ett komplement till övrig träning.

Rekommenderad intensitet

Mellan muskelkontraktionerna följer perioder av  kallad aktiv vila, vilket innebär att stimuleringen är aktiv även under viloperioderna. Stimuleringen vid aktiv vilahåller musklerna förberedda för nästa kontraktion och minskar ömheten i musklerna efteråt.

Kontraktion: Öka amplituden gradvis tills du får en mede- lintensiv kontraktion.

Aktiv vila: Öka amplituden gradvis tills du får lätta muskel- vibrationer.

Rekommenderad behandlingstid

programmet kan användas 3–4 gånger per vecka. Förbättra även konditionen genom att prome-

nera, cykla, simma eller träna någon form av styrketräning ett par gånger per vecka.

Förinställd programtid

30 minuter.

Varning! Om du har gjort kejsarsnitt ska du vänta 6–8 veckor innan du använder det här programmet eftersom musklerna behöver tid att återhämta sig.

Elektrodplaceringsnummer: 11, 12, 13, 14, 15, 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 115

 

 1. TILLBEHÖR

Fyra elektroder levereras tillsammans med CEFAR FEMINA. Elektroderna slits med tiden och behöver bytas ut. Vi rekommenderar att elektroderna byts ut efter cirka 20–40 användningstillfällen.

Handomkopplaren som medföljer används vid förlossning (program 1) för en flexibel och kontrollerad smärtlindring.

CEFAR FEMINA levereras med ett nackband och en bältesklämma,  att du kan bära stimulatorn runt halsen eller påbältet och ha händerna fria under behandlingen.

Kablarna håller bäst om de lämnas anslutna till stimulatorn mellan behandlingarna. Förinköpsinformation, kontakta din Cefar-återförsäljare eller besök www.cefar.se.

 116

 

 

 

 

 

 

 1. SKÖTSELRÅD

Att sköta och rengöra Cefar-utrustningen är enkelt om nedanstående instruktioner följs:

 • Förvara stimulatorn, handomkopplaren och tillbehören i originalväskan när de inte används. Det kan dock vara praktiskt att låta elektroderna sitta kvar på kroppen mellan behandlingarna. Se till att elektroderna sitter fast ordentligt i samband med stimuleringen.
 • Självhäftande flergångselektroder återfuktas vid behov med några vattendroppar och förvaras lufttätt (i en plastpåse) på skyddspapper när de inte används.
 • Vid användning av kolgummielektroder, använd mycket elektrodgel och undvik uttorkning genom att tejpa runtsamtliga elektrodkanter. Rengör kolgummielektroderna och huden med vatten efter användning. Använd inte rengöringsmedel till elektroderna.
 • Utsätt aldrig stimulatorn för vatten. Torka av med en fuktig trasa om nödvändigt.
 • Ryck inte i kablar eller kontakter.
 • Kablarna håller bäst om de lämnas anslutna till stimulatorn mellan behandlingarna.

 

 1. FELSÖKNING
STIMULERINGEN KÄNNS INTE SOM DEN BRUKAR
 • Kontrollera att alla inställningar är korrekta (se avsnitt STEG-FÖR-STEG-ANVÄNDNING) samt att elektroderna är rättplacerade.
 • Flytta elektroderna något.
STIMULERINGEN KÄNNS OBEHAGLIG
 • Huden är irriterad. För råd om hudvård, se kapitel FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.
 • Elektroderna har börjat förlora sin vidhäftningsförmåga och fäster inte ordentligt på huden. Fukta den självhäftande ytan mednågra vattendroppar innan du placerar elektroden på huden.
 • Elektroderna är utslitna och behöver bytas ut.
 • Flytta elektroderna något.
STIMULERINGEN ÄR SVAG ELLER SAKNAS HELT
 • Kontrollera om batterierna behöver bytas ut, se kapitel BATTERIByTE.
 • Elektroderna är för gamla och behöver bytas ut.
SYMBOLEN FÖR BRUTEN STRÖMKRETS VISAS I DISPLAYEN

Symbolen för bruten strömkrets indikerar att resistansen är för hög eller att en kabel har gått sönder.

 • För hög resistans kan orsakas av dålig kontakt mellan elektroderna och huden eller av att elektroderna behöver bytas ut.
 • Ett kabelbrott kan kontrolleras genom att man trycker kabelstiften mot varandra samtidigt som amplitu- den ökas till 11 mA för motsvarande kanal. Om amplituden då faller till 00,0 mA och  börjar blinka behöver kabeln bytas ut.

Obs! Öka aldrig amplituden till över 20 mA när du kontrollerar kabelbrott, eftersom det kan skada stimu- latorn.

STIMULATORN FUNGERAR INTE

 

 
 
 

 

Om felsymbolen visas i displayen när du startar stimulatorn betyder det att stimulatorn är trasig och behö- ver bytas ut.

Obs! Använd inte stimulatorn  kontakta din Cefar-återförsäljare.

 

 

Cefar ansvarar endast för service och reparationer utförda av Cefar eller av Cefar utsedda distributörer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 117

 

 1. VANLIGA FRÅGOR
KAN ALLA ANVÄNDA ELEKTRISK STIMULERING?

personer med elektroniska implantat, som till exempel pacemaker och intrakardiell defibrillator, ska inte behandlas medelektrisk stimulering. Gravida kvinnor ska inte använda elektrisk stimulering under de första 12 veckorna av graviditetenläs säkerhetsåtgärderna i denna manual (FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER).

NÄR KAN JAG BÖRJA ANVÄNDA TENS UNDER GRAVIDITETEN?

Det finns inga medicinska studier som visar att det skulle vara riskabelt att använda TENS i början av graviditeten. Föratt vara helt säker rekommenderar vi dock att du börjar använda TENS efter de första 12 veckorna av graviditeten.Därefter kan du använda CEFAR FEMINA regelbundet för att lära dig stimulatorn och vara i god form inför förlossningen.

 118            Använd stimulatorn till din onda rygg och andra smärtor under graviditeten, och starta stimuleringen

där hemma  snart sammandragningarna börjar. Kom ihåg att du även kan använda TENS för smärtor efter förlossningeller kejsarsnitt.

VAR SKA JAG PLACERA ELEKTRODERNA?

placera elektroderna över det smärtande området. pröva med olika elektrodplaceringar tills stimuleringen täcker heladet smärtande området. Använd 2 eller 4 elektroder, beroende på var det gör ont och hur stort område du vill täcka. Ett avstånd på 3–30 cm mellan elektroderna rekommenderas.

VAR SKA JAG INTE PLACERA ELEKTRODERNA?

placera inte elektroderna rakt över livmodern och anslut inte ett elektrodpar över buken. Anledningen är att strömmenteoretiskt sett skulle kunna påverka fostrets hjärta (men det finns inga rapporter som pekar på att det skulle vara farligt).

Om du har ont  framsidan är det bättre om den ena elektroden placeras i ljumsken och den andra (på samma kabel)på utsidan av höften eller på ryggen. Den här placeringen är säker eftersom två elektroder som är anslutna till samma kabel alltid samverkar.

KAN TENS ANVÄNDAS VID ÖVERVAKNING MED CTG?

Extern övervakning med CTG påverkar aldrig TENS. Om en skalpelektrod används kan TENS dock orsaka störningarpå CTG-övervakningen (beroende på utrustning). I detta fall måste stimulatorn stängas av tillfälligt.

HUR LÄNGE HÅLLER ELEKTRODERNA?

De självhäftande elektroderna håller för cirka 20–40 behandlingar. Hållbarheten beror  hur väl instruk- tionerna förskötsel och underhåll följs. läs instruktionerna för skötsel och underhåll som medföljer elek- troderna.

FINNS DET BIVERKNINGAR AV ELEKTRISK STIMULERING?

Nej, till skillnad från exempelvis smärtstillande medicin är stimulering med TENS helt utan biverkningar både förmodern och barnet hon väntar.

 

FINNS DET BEVIS FÖR ATT TENS FUNGERAR SMÄRTLINDRANDE?

TENS är en etablerad och väldokumenterad metod som har använts inom sjukvården under många år. Forskning ochmedicinska studier pågår ständigt.

 

 

 

 1. INTRODUKTION

Grattis till valet av CEFAR FEMINA, den nya stimulatorn som är specialkonstruerad för gravida kvinnor! Du kananvända CEFAR FEMINA före, under och efter förlossningen. CEFAR FEMINA hjälper dig att ta hand om dig självunder den här viktiga delen av livet.

Cefar Medical AB har varit medicinsk leverantör av professionella TENS smärtlindrande produkter i över 30 år. TENSär en välkänd metod, baserad på klinisk forskning, och används av medicinskt utbildad personal över hela världen.CEFAR FEMINA ger smärtlindning under graviditeten, förlossningen och tiden efteråt, på ett säkert och naturligt sätt.

ytterligare information om TENS, EMS och CEFAR-produkter hittar du  vår webbplats: www.cefar.se.

 

 

 104

 

 1. MEDICINSK BAKGRUND

TENS

TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) är kliniskt testad och används dagligen av elitidrottare, sjuk- gymnaster och annanvårdpersonal över hela världen. Det är en säker behandlingsmetod som, till skillnad från smärtstillande medel och annan smärtlindring, inte har några biverkningar för dig eller barnet du väntar.

Din kropp har ett eget smärtlindringssystem. TENS aktiverar nervsystemets smärtstillande mekanismer. Elektriska impulser frånelektroder som placeras på huden över eller nära det smärtande området stimu- lerar nerverna för att blockera smärtsignalerna tillhjärnan så att smärtan inte uppfattas. TENS stimulerar också frigörandet av endorfiner, kroppens naturliga smärtlindrare. TENSbehandlar inte alltid orsaken till smärtan, konsultera läkare om smärtan kvarstår.

 

EMS

Normal muskelaktivitet styrs av det centrala och perifera nervsystemet som överför elektriska signaler till musklerna. EMS (elektriskmuskelstimulering) fungerar på ett liknande sätt, men använder en extern källa (stimulatorn) med elektroder fastsatta på huden föröverföring av elektriska impulser till kroppen.

Impulserna stimulerar nerverna  att de sänder signaler till en specifik muskel, vilken reagerar med kon- traktioner, precis som vid normal muskelaktivitet.

Stimuleringen ökar även blodcirkulationen och är därför en idealisk metod för spända muskler och svullna ben. Den ökadeblodcirkulationen hjälper musklerna att slappna av och förbättrar bortforslingen av över- flödig vätska från fötter och ben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 105

 

 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
  • Kontrollera utrustningen före användning.
  • Stimulatorn får endast användas  det sätt som anges i denna bruksanvisning.
  • Endast Cefar-tillbehör bör användas tillsammans med stimulatorn.

VARNING!

  • personer med elektroniska implantat, som till exempel pacemaker och intrakardiell defibrillator, ska inte behandlas medTENS.
  • Gravida kvinnor ska inte behandlas med TENS under de första 12 veckorna.
  • Stimulera aldrig  framsidan eller sidan av halsen, nära glomus carotis och carotiskärlen  blodtrycksfall kan uppstå.
  • Stimulering ska ej ske samtidigt som patienten är kopplad till kirurgiska diatermiapparater,  detta kan orsaka

 

 106
 

brännskador  huden under elektroderna samt förstöra stimulatorn.

 

  • Använd inte stimulatorn i närheten av medicintekniska kortvågs- eller mikrovågsapparater eftersom stimulatorns uteffekt kan påverkas.
  • Förvara stimulatorn oåtkomligt för barn.

FÖRSIKTIGHET!

  • Stimulera med försiktighet vid behandling av angina pectoris.
  • Elektroderna får endast placeras på frisk hud. Undvik hudirritation genom att se till att kontakten är god mellan elektroderoch hud.
  • Under graviditet, placera inte ett elektrodpar direkt över livmodern,  att strömmen leds över magen. Inga rapporter påvisar detta, men teoretiskt sett kan strömmen påverka barnets hjärta.
  • Om hudirritation skulle uppträda bör behandlingen tillfälligt avbrytas. Om besvären kvarstår, kontakta den för behan- dlingenansvarige ordinatören. Överkänslighet kan i enstaka fall uppstå mot tejp och gel. problemet försvinner van- ligtvis när tejpen eller gelen byts ut mot en annan sort.
  • Använd inte elektroder med en yta som understiger 6 cm2 eftersom det finns risk för brännskada. Alla Cefars elektroder uppfyller detta krav. Försiktighet bör alltid iakttas vid strömtätheter över 2 mA/cm2.
  • Var försiktig vid användning av elektroterapi samtidigt som patienten är ansluten till övervakningsutrustning med elektroderpå kroppen. Stimuleringen kan störa signalerna till övervakningsutrustningen.
  • Öppna aldrig batteriluckan under stimulering för att undvika en elektrisk stöt.
  • Stäng av stimuleringen innan elektroderna tas bort från huden. Om en elektrod skulle falla av, stäng av stimuleringen innan duplockar upp den. Det är obehagligt men ofarligt att få elektrisk stimulering genom fingrarna.
  • Iaktta försiktighet vid stimulering i omedelbar närhet av påslagna mobiltelefoner eftersom stimulatorns uteffekt kan påverkas.
  • Iaktta försiktighet om stimulatorn används under bilkörning, oavsiktliga förändringar av stimuleringen kan göra att fokus tasfrån bilkörningen och en farlig situation kan uppstå.

 

 1. ÖVERSIKT/FUNKTIONSKNAPPAR

 

 

 1. PÅ/AV
  • Slår  och av stimulatorn.
  • Stimulatorn kan slås av även när knapplåset är aktiverat. Kan när som helst användas för attstänga av stimuleringen.
 2. ÖKA (vänster och höger kanal)
  • Ökar amplituden (stimuleringens intensitet).

Tryck och håll knappen intryckt för att öka amplituden kontinuerligt.

Obs! Öka alltid amplituden försiktigt.

1      · Ökar antalet minuter vid inställning av timer (höger knapp).

2                                             2     3. MINSKA (vänster och höger kanal)
 • Minskar amplituden (stimuleringens intensitet).

Tryck och håll knappen intryckt för att minska amplitu-

 

3

 
3                                                       den kontinuerligt.

 

 • Inaktiverar knapplåset.
 • Minskar antalet minuter vid inställning av timer (höger knapp).
4                                             5     4. PROGRAM
 • Väljer program 1–5.
 • pausar pågående program.
5. TIMER

· Startar timerinställningen.

6     6. HANDOMKOPPLARE

· Vid användningen av handomkopplaren växlar ampli- tuden mellan basstimulering och intensivstimulering i program 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 107

 

 1. ÖVERSIKT/DISPLAYSYMBOLER

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 108

 

  1. BRUTEN STRÖMKRETS

Bruten strömkrets. Orsaken till bruten strömkrets kan vara för hög resistans eller kabelbrott. Se kapitel FElSÖKNING.

  1. PAUS

pausat program.

  1. KNAPPLÅS

Aktiverat knapplås. Knapplåset aktiveras automatiskt om inga knappar används under 10 sekunder. Inaktivera knapplåsetgenom att trycka på vänster eller höger MINSKA-knapp.

  1. BATTERISTATUS

Tomma batterier. Denna symbol visas när batterierna nästan är slut.

  1. PROGRAMNUMMER

Valt programnummer.

  1. ÅTERSTÅENDE TID

Återstående tid av programmet i minuter och sekunder. Tidsangivelsen blinkar vid inställning av timern.

  1. STAPELDIAGRAM ÖVER AMPLITUD (vänster och höger kanal)

Vald amplitud visas i stapeldiagram.

  1. AMPLITUDNIVÅ (vänster och höger kanal)

Vald amplitud i mA.

  1. BASSTIMULERING/INTENSIV STIMULERING  PROGRAM 1

Indikation för basstimulering/intensiv stimulering i program 1. Den övre delen av symbolen blinkar vid intensiv stimulering och den nedre vid basstimulering.

KONTRAKTION/AKTIV VILA  PROGRAM 5

Indikation för kontraktion/aktiv vila i program 5. Den övre delen av symbolen blinkar vid muskelkontraktion och den nedre vid aktiv vila.

 

 1. DRIFT

STEG-FÖR-STEG-ANVÄNDNING  PROGRAM 1 MED HANDOMKOPPLARE

program 1 är specialkonstruerat för att lindra smärta vid förlossning. Två olika amplitudnivåer ställs in, en för basstimulering (mellansammandragningarna) och en för intensiv stimulering (vid sammandragnin-

garna). Stimulatorn används tillsammans med en handomkopplare som gör att du enkelt kan växla mellan de två stimuleringsnivåerna.

 

 

  1. SÄTT I BATTERIERNA

Sätt i batterierna (se kapitel BATTERIByTE).

 

 

 

 

 

  1. FÄST ELEKTRODERNA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 109

 

 

                        

 

 

 1. Anslut elektroderna till kabeln.

 

  1. ANSLUT HANDOMKOPPLAREN
 
 1. Fäst elektroderna  kroppen.
 
 1. Anslut kabeln/kablarna till CEFAR FEMINA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. SÄTT  STIMULATORN

Tryck  PÅ/AV-knappen  . Knappen kan när som helst användas för att avbryta stimuleringen, även när knapplåset är aktiverat.

Stäng alltid av stimulatorn innan elektroderna tas bort från huden.

 

 

 

 

  1. V%2

Tryggt för dig och din baby

TENS-apparaten kan du använda hemma under det första skedet av värkarbetet när förlossningen sätter igång och sedan fortsätta under hela förlossningen.

 

”Praktisk och smidig hyrtjänst där tensapparaten levererades med enkla och tydliga instruktioner.  Jag var jättenöjd med tensapparaten som jag använde som enda smärtlindring under hela öppningsskedet. Utöver bra smärtlindring gav den också en känsla av kontroll när jag kunde styra intensiteten under förlossningsprocessen. Jag rekommenderar alla att prova tens som smärtlindring!”

- Caroline 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen