Hyr Tens apparat hyrtens.se

 

TENS Instruktion Cefar Femina

 

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

TENS Instruktion Cefar Femina

Din expert inom Tens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. INTRODUKTION

Grattis till valet av CEFAR FEMINA, den nya stimulatorn som är specialkonstruerad för gravida kvinnor! Du kananvända CEFAR FEMINA före, under och efter förlossningen. CEFAR FEMINA hjälper dig att ta hand om dig självunder den här viktiga delen av livet.

Cefar Medical AB har varit medicinsk leverantör av professionella TENS smärtlindrande produkter i över 30 år. TENSär en välkänd metod, baserad på klinisk forskning, och används av medicinskt utbildad personal över hela världen.CEFAR FEMINA ger smärtlindning under graviditeten, förlossningen och tiden efteråt, på ett säkert och naturligt sätt.

ytterligare information om TENS, EMS och CEFAR-produkter hittar du  vår webbplats: www.cefar.se.

 

 

 104

 

 1. MEDICINSK BAKGRUND

TENS

TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) är kliniskt testad och används dagligen av elitidrottare, sjuk- gymnaster och annanvårdpersonal över hela världen. Det är en säker behandlingsmetod som, till skillnad från smärtstillande medel och annan smärtlindring, inte har några biverkningar för dig eller barnet du väntar.

Din kropp har ett eget smärtlindringssystem. TENS aktiverar nervsystemets smärtstillande mekanismer. Elektriska impulser frånelektroder som placeras på huden över eller nära det smärtande området stimu- lerar nerverna för att blockera smärtsignalerna tillhjärnan så att smärtan inte uppfattas. TENS stimulerar också frigörandet av endorfiner, kroppens naturliga smärtlindrare. TENSbehandlar inte alltid orsaken till smärtan, konsultera läkare om smärtan kvarstår.

 

EMS

Normal muskelaktivitet styrs av det centrala och perifera nervsystemet som överför elektriska signaler till musklerna. EMS (elektriskmuskelstimulering) fungerar på ett liknande sätt, men använder en extern källa (stimulatorn) med elektroder fastsatta på huden föröverföring av elektriska impulser till kroppen.

Impulserna stimulerar nerverna  att de sänder signaler till en specifik muskel, vilken reagerar med kon- traktioner, precis som vid normal muskelaktivitet.

Stimuleringen ökar även blodcirkulationen och är därför en idealisk metod för spända muskler och svullna ben. Den ökadeblodcirkulationen hjälper musklerna att slappna av och förbättrar bortforslingen av över- flödig vätska från fötter och ben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 105

 

 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
 • Kontrollera utrustningen före användning.
 • Stimulatorn får endast användas  det sätt som anges i denna bruksanvisning.
 • Endast Cefar-tillbehör bör användas tillsammans med stimulatorn.

VARNING!

 • personer med elektroniska implantat, som till exempel pacemaker och intrakardiell defibrillator, ska inte behandlas medTENS.
 • Gravida kvinnor ska inte behandlas med TENS under de första 12 veckorna.
 • Stimulera aldrig  framsidan eller sidan av halsen, nära glomus carotis och carotiskärlen  blodtrycksfall kan uppstå.
 • Stimulering ska ej ske samtidigt som patienten är kopplad till kirurgiska diatermiapparater,  detta kan orsaka

 

 106
 

brännskador  huden under elektroderna samt förstöra stimulatorn.

 

 • Använd inte stimulatorn i närheten av medicintekniska kortvågs- eller mikrovågsapparater eftersom stimulatorns uteffekt kan påverkas.
 • Förvara stimulatorn oåtkomligt för barn.

FÖRSIKTIGHET!

 • Stimulera med försiktighet vid behandling av angina pectoris.
 • Elektroderna får endast placeras på frisk hud. Undvik hudirritation genom att se till att kontakten är god mellan elektroderoch hud.
 • Under graviditet, placera inte ett elektrodpar direkt över livmodern,  att strömmen leds över magen. Inga rapporter påvisar detta, men teoretiskt sett kan strömmen påverka barnets hjärta.
 • Om hudirritation skulle uppträda bör behandlingen tillfälligt avbrytas. Om besvären kvarstår, kontakta den för behan- dlingenansvarige ordinatören. Överkänslighet kan i enstaka fall uppstå mot tejp och gel. problemet försvinner van- ligtvis när tejpen eller gelen byts ut mot en annan sort.
 • Använd inte elektroder med en yta som understiger 6 cm2 eftersom det finns risk för brännskada. Alla Cefars elektroder uppfyller detta krav. Försiktighet bör alltid iakttas vid strömtätheter över 2 mA/cm2.
 • Var försiktig vid användning av elektroterapi samtidigt som patienten är ansluten till övervakningsutrustning med elektroderpå kroppen. Stimuleringen kan störa signalerna till övervakningsutrustningen.
 • Öppna aldrig batteriluckan under stimulering för att undvika en elektrisk stöt.
 • Stäng av stimuleringen innan elektroderna tas bort från huden. Om en elektrod skulle falla av, stäng av stimuleringen innan duplockar upp den. Det är obehagligt men ofarligt att få elektrisk stimulering genom fingrarna.
 • Iaktta försiktighet vid stimulering i omedelbar närhet av påslagna mobiltelefoner eftersom stimulatorns uteffekt kan påverkas.
 • Iaktta försiktighet om stimulatorn används under bilkörning, oavsiktliga förändringar av stimuleringen kan göra att fokus tasfrån bilkörningen och en farlig situation kan uppstå.

 

 1. ÖVERSIKT/FUNKTIONSKNAPPAR

 

 

  1. PÅ/AV
 • Slår  och av stimulatorn.
 • Stimulatorn kan slås av även när knapplåset är aktiverat. Kan när som helst användas för attstänga av stimuleringen.
  1. ÖKA (vänster och höger kanal)
 • Ökar amplituden (stimuleringens intensitet).

Tryck och håll knappen intryckt för att öka amplituden kontinuerligt.

Obs! Öka alltid amplituden försiktigt.

1      · Ökar antalet minuter vid inställning av timer (höger knapp).

 1.      3. MINSKA (vänster och höger kanal)
  • Minskar amplituden (stimuleringens intensitet).

Tryck och håll knappen intryckt för att minska amplitu-

 1.  

3

 
den kontinuerligt.

 

  • Inaktiverar knapplåset.
  • Minskar antalet minuter vid inställning av timer (höger knapp).
 1. 5     . PROGRAM
  • Väljer program 1–5.
  • pausar pågående program.
5. TIMER
  • Startar timerinställningen.
6     6. HANDOMKOPPLARE

· Vid användningen av handomkopplaren växlar ampli- tuden mellan basstimulering och intensivstimulering i program 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 107

 

4. ÖVERSIKT/DISPLAYSYMBOLER

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 108

 

 1. BRUTEN STRÖMKRETS

Bruten strömkrets. Orsaken till bruten strömkrets kan vara för hög resistans eller kabelbrott. Se kapitel FElSÖKNING.

 1. PAUS

pausat program.

 1. KNAPPLÅS

Aktiverat knapplås. Knapplåset aktiveras automatiskt om inga knappar används under 10 sekunder. Inaktivera knapplåsetgenom att trycka på vänster eller höger MINSKA-knapp.

 1. BATTERISTATUS

Tomma batterier. Denna symbol visas när batterierna nästan är slut.

 1. PROGRAMNUMMER

Valt programnummer.

 1. ÅTERSTÅENDE TID

Återstående tid av programmet i minuter och sekunder. Tidsangivelsen blinkar vid inställning av timern.

 1. STAPELDIAGRAM ÖVER AMPLITUD (vänster och höger kanal)

Vald amplitud visas i stapeldiagram.

 1. AMPLITUDNIVÅ (vänster och höger kanal)

Vald amplitud i mA.

 1. BASSTIMULERING/INTENSIV STIMULERING  PROGRAM 1

Indikation för basstimulering/intensiv stimulering i program 1. Den övre delen av symbolen blinkar vid intensiv stimulering och den nedre vid basstimulering.

KONTRAKTION/AKTIV VILA  PROGRAM 5

Indikation för kontraktion/aktiv vila i program 5. Den övre delen av symbolen blinkar vid muskelkontraktion och den nedre vid aktiv vila.

 

5. DRIFT

STEG-FÖR-STEG-ANVÄNDNING  PROGRAM 1 MED HANDOMKOPPLARE

program 1 är specialkonstruerat för att lindra smärta vid förlossning. Två olika amplitudnivåer ställs in, en för basstimulering (mellansammandragningarna) och en för intensiv stimulering (vid sammandragnin-

garna). Stimulatorn används tillsammans med en handomkopplare som gör att du enkelt kan växla mellan de två stimuleringsnivåerna.

 

 

 1. SÄTT I BATTERIERNA

Sätt i batterierna (se kapitel BATTERIByTE).

 

 

 

 

 

 1. FÄST ELEKTRODERNA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 109

 

 

                        

 

 

  1. Anslut elektroderna till kabeln.

 

 1. ANSLUT HANDOMKOPPLAREN
 

B. Fäst elektroderna  kroppen.

 

C. Anslut kabeln/kablarna till CEFAR FEMINA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. SÄTT  STIMULATORN

Tryck  PÅ/AV-knappen  . Knappen kan när som helst användas för att avbryta stimuleringen, även när knapplåset är aktiverat.

Stäng alltid av stimulatorn innan elektroderna tas bort från huden.

 

 

 

 

 1. VÄLJ PROGRAM 1

Tryck  PROGRAM-knappen displayen.

 

 

upprepade gånger tills p1 visas 

 

Obs! När ett program väljs måste amplituden vara inställd  00,0 mA för båda kanalerna.

För ytterligare information om program 1, se kapitel pROGRAMGUIDE.

 

 

 1. STARTA STIMULERINGEN
  1. Ställ in amplituden  basstimulering (mellan sammandragningarna).

Tryck  ÖKA-knappen  för varje kanal tills du uppnår en behaglig

 

 110
 

nivå  stimuleringen. Tryck och håll knappen intryckt för att öka

 

amplituden kontinuerligt.

Obs! Öka alltid amplituden försiktigt!

  1. Ställ in amplituden  intensiv stimulering (under sammandragningarna).

Tryck en gång  handomkopplaren. Symbolen för basstimulering/intensiv stimulering visas  displayen och den övredelen blinkar. Första gången du trycker på handomkopplaren är amplituden inställd på

basstimulering. Tryck  ÖKA-knappen  för varje kanal tills du uppnår en kraftig men uthärdlig stimulering.

Genom att trycka på handomkopplaren kan du nu snabbt växla mellan basstimulering mellan samman- dragningarnaoch intensiv stimulering när en sammandragning börjar. När sammandragningen avtar trycker du på handomkopplaren igen för att återgå till basstimulering.

Öka amplituden i takt med att värkarna tilltar och smärtan blir intensivare.

OBS! Du kan ställa in behandlingstiden med hjälp av timerfunktionen, se avsnitt TIMER.

 

 

 1. STÄNG AV STIMULERINGEN

Stäng av stimuleringen genom att trycka  MINSKA-knapparna  tills amplituden är 0,0 mA eller tryck på PÅ/AV-knappen  .

OBS! Om du använder program 1 utan handomkopplaren sker stimuleringen bara  en nivå, d.v.s. den amplitudnivå som ställs in med ÖKA-knappen  .

Ett automatiskt aktiverat knapplås förhindrar oavsiktliga ändringar under behandlingen. Knapplåset aktiveras om ingaknappar används under 10 sekunder. Tryck på någon av MINSKA-knapparna  för att inaktivera knapplåset.

Det senast använda programmet sparas när stimulatorn stängs av och är förvalt nästa gång som stimula- torn sätts på.

Stimulatorn stänger av sig efter fem minuters inaktivitet för att spara batterier.

 

STEG-FÖR-STEG-ANVÄNDNING  PROGRAM 2–5

 

 1. SÄTT I BATTERIERNA

Sätt i batterierna (se kapitel BATTERIByTE).

 

 

 

 

 

 1. FÄST ELEKTRODERNA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 111

 

 

 

 

 

 

  1. Anslut elektroderna till kabeln.
 

 

  1. Fäst elektroderna  kroppen.
 

 

  1. Anslut kabeln/kablarna till CEFAR FEMINA.

 

 

 

 

 1. SÄTT  STIMULATORN

Tryck  PÅ/AV-knappen  . Knappen kan när som helst användas för att avbryta stimuleringen, även när knapplåset är aktiverat.

Stäng alltid av stimulatorn innan elektroderna tas bort från huden.

 

 

 

 

 

 1. VÄLJ ETT PROGRAM (2–5)

Tryck  PROGRAM-knappen

du vill använda visas  displayen.

 

 

upprepade gånger tills det program

 

Obs! När programmen väljs måste amplituden vara inställd  00,0 mA för båda kanalerna.

För ytterligare information om programmen, se kapitel pROGRAMGUIDE.

 

 

 1. STARTA STIMULERINGEN

Tryck  ÖKA-knappen  för varje kanal tills du uppnår en bekväm nivå på stimuleringen. (se Rekommenderad intensitet i kapitel pROGRAMGUIDE.) Tryck och håll knappen intrycktför att öka amplituden kontinuerligt.

Obs! Öka alltid amplituden försiktigt!

 

 

Program 5: I det här programmet alternerar muskelkontraktioner med perioder av aktiv vila. Eftersom stimulering skeräven under aktiv vila måste du ställa in två olika amplitudnivåer. Ställ in amplituden för muskelkontraktioner när denövre delen av symbolen för kontraktion/aktiv vila blinkar och amplituden för aktiv vila när den nedre delen av symbolenblinkar.

 

Behandlingstiden är förinställd, men kan ändras med hjälp av timerfunktionen, se avsnitt TIMER.

Ett automatiskt aktiverat knapplås förhindrar oavsiktliga ändringar under behandlingen. Knapplåset aktiveras om ingaknappar används under 10 sekunder. Tryck på någon av MINSKA-knapparna  för att inaktivera knapplåset.

När programmet är avslutat blinkar Återstående tid ”00:00” i displayen.

 

 

 112
 

Det senast använda programmet sparas när stimulatorn stängs av och är förvalt nästa gång som stimula-

 

torn sätts på.

Stimulatorn stänger av sig efter fem minuters inaktivitet för att spara batterier.

 

 

TIMER

Behandlingstiden är förinställd  30 minuter, förutom för program 1 som inte har någon förinställd tids- gräns, menmed timerfunktionen kan du själv ställa in behandlingstiden för samtliga program. Du kan ändra tidsinställningen från”– –” till 60 minuter. Om du väljer att stanna på ”– –” fortsätter stimuleringen tills du stänger av den manuellt.

För att ställa in timern:

 1. Välj ett program och starta stimuleringen, se avsnitt STEG-FÖR-STEG-ANVÄNDNING.
 2. Tryck  TIMER-knappen  för att initiera timerfunktionen.
 3. Öka tiden genom att trycka  den högra ÖKA-knappen  . Tiden ökar med 1 minut varje gång du trycker knappen. Minska tiden genom att trycka  den högra MINSKA-knappen  . Tiden minskar med 1 minut varje gångdu trycker på knappen. Tidsangivelsen blinkar på displayen medan du ställer in timern.
 4. Tryck  TIMER-knappen  för att bekräfta timerinställningen.

 

 

PROGRAMPAUS

Du kan pausa programmen i upp till fem minuter. För att pausa ett program:

 1. Om knapplåset är aktiverat trycker du  någon av MINSKA-knapparna  för att inaktivera det.
 2. Tryck  PROGRAM-knappen        för att pausa programmet .

Starta stimuleringen  nytt genom att trycka  PROGRAM-knappen         .

Om stimuleringen pausas i mer än fem minuter stängs stimulatorn automatiskt av för att spara batterier.

 

6. BATTERIBYTE

En batterisymbol visas i displayen när batterierna börjar ta slut  . Du kan fortsätta behandlingen så länge stimulatorn fungerar somvanligt. När stimuleringen känns svagare än normalt eller om stimulatorn stängs av är det dags att byta batterier.

Om stimulatorn inte används under en längre tid (ca 3 månader) bör batterierna tas ut ur stimulatorn.

Stimulatorn drivs av antingen två icke laddningsbara 1,5 V AA-batterier eller två laddningsbara 1,2 V AA- batterier som laddas i enseparat batteriladdare.

Batteriernas livslängd beror  amplituden och antalet kanaler som är aktiverade när ett program körs. Om du till exempel använder enkanal för program 1 med en amplitud på 30 mA, håller de icke laddningsbara batterierna i cirka 11 timmar och de laddningsbara i 7 timmar.

OBS! Ha gärna extra batterier tillgängliga under förlossningen. Icke uppladdningsbara batterier kan vara ett bättre val eftersom de räcker längre än uppladdningsbara batterier.

 

 
 
 

 

 

 

BYTE AV BATTERIER

 1. Stäng av stimulatorn.
 2. Batterifacket finner du  stimulatorns baksida.
 3. Ta av batterilocket genom att skjuta det cirka 1 cm nedåt och sedan lyfta det uppåt.
 4. Ta ur batterierna.
 5. Sätt i de nya batterierna i batterifacket med polerna i rätt riktning (+ och –), se bild.
 6. Sätt tillbaka batterilocket.
 7. Släng de använda batterierna i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

OBS! Icke laddningsbara batterier får inte laddas  grund av explosionsrisk.

Välkommen!

Detta är ett exempel på hur en webbutik baserad på WGR Bas från Wikinggruppen kan se ut.

WGR Bas ger dig en komplett sökmotorvänlig e-handelslösning, unik responsiv design av webbutiken enligt dina önskemål, drift och statistik mm samt även och inte minst lika viktigt, stöd & hjälp på din e-handelsresa för endast 2 195 kr/mån!

Unik och professionell responsiv design av butiken enligt dina önskemål ingår i WGR Bas, WGR Plus samt WGR Enterprise. Vi arbetar helt enkelt med designen tills ni är helt nöjda med butikens utseende. I WGR Direct väljer du bland ett antal designmallar som även dom är helt responsiva.

Har du frågor kring butiken är du som alltid varmt välkommen att kontakta Wikinggruppen på 0650-75759 eller info@wikinggruppen.se!

Med vänlig hälsning,
Wikinggruppen

 

Produceret af: Wikinggruppen

Produktet er blevet tilføjet til din indkøbsvogn